קשרי משקיעים

נתוני המניה נלקחים מאתר הבורסה הישראלית

הדוחות המיידים והתקופתיים המוצגים באתר זה אינם כוללים את כלל הדיווחים אשר הוגשו על-ידי החברה לרשות לניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ. מובהר, כי החברה אינה מתחייבות להציג באתר זה את כל הדוחות המיידים והתקופתיים אשר פורסמו על-ידה ובאותם לוחות הזמנים בהם הוגשו הדוחות הנ”ל כאמור. ניתן לעיין בכל הדוחות המיידים והתקופתיים המלאים שפורסמו על-ידי החברה באתר האינטרנט של הבורסה בתל-אביב maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il.

לשיחה עם מומחה אשראי לעסקים